EN  |     HE

רוסיה: מכסת רשיונות העבודה אושרה

בהתאם לצו של שירותי ההעסקה הפדרליים  מס' 34 מיום 5 בפברואר, 2010, מכסת העובדים הזרים אושרה.

 

רשויות הפדרציה הרוסית אישרו את מכסת העובדים הזרים או כמות רישיונות העבודה לחברות אשר הגישו את הצפי שלהן לצורכי העבודה שלהן לפני 1 במאי, 2009. המכסה הינה זהה לכל חברה ולכל אזור בתוך רוסיה.

 

חברות שטרם קיבלו מכסה מאושרת עדיין יכולות להגיש את הצפי לכח עבודה זר ב - 2010 אך בקשה מסוג זה מחייבת מידע ומסמכים נוספים.

 

הבקשות תבדקנה ע"י ועדה אשר מתכנסת בערך כל שבועיים.

 

בשלב זה חברות יכולות להגיש את הצפי שלהן ל - 2011. מועד אחרון להגשת הצפי הינו 1 במאי, 2010.

הודעה זאת ניתנת כמידע כללי ללקוחותינו. עלמנת להגיש בקשה למכסה או לטיפול ברישיונות עבודה לפדרציה הרוסית, אנא פנו למשרדנו.

 

This information is presented by courtesy of our partners: Move One Relocation