EN  |     HE

העסקת מומחה זר לתקופת של עד 30 יום

מאת משרד דותן כהן - מומחים לדיני הגירה
להלן נוהל חדש שנכנס לתוקף לפני מספר ימים לתקופת נסיון עד לסוף חודש יולי 2015. הנוהל היה קיים בעל-פה, בוטל לתקופה קצרה לאחר שחברות מסויימות השתמשו בו לרע ועכשיו חזר בכתב אבל לתקופה קצרה, כאמור, לצורך פיילוט:

נוהל ניסויי לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור,

המוזמן לישראל לתקופה של עד 30 ימים בשנה.

 

מטרת הנוהל

נוהל זה מסדיר הליך מזורז וניסויי להסדרת העסקתו כדין של מומחה זר בעל דרכון בתוקף של מדינה אשר אזרחיה פטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2,

המוזמן לישראל לצורך ביצוע משימה זמנית בתחום מומחיותו הייחודית לתקופה או לתקופות שאינן עולות על 30 יום בשנה.

 

נוהל ניסויי זה נועד לאזן בין הצרכים הכלכליים הבינלאומיים בעידן הגלובאלי, במסגרתם נדרשת לעיתים הסדרת כניסתם והעסקתם כדין של מומחים זרים לתקופות קצרות ובלוח זמנים קצר, לבין חובת הרשויות לפקח בצורה נאותה על כניסתם ועבודתם של זרים בישראל וכן גביית אגרות בהתאם לדין.

 

לאחר תקופת הרצה של ששה חודשים, ובהתאם לניסיון שיצטבר, יישקל תיקונו, הארכתו או ביטולו של נוהל זה.

 

(באדיבות משרד דותן כהן - מומחים לדיני הגירה)